Dịch vụ VPS chất lượng cao

VPS#1

Linux
Miễn phí Directadmin

 • CPU 1 core
 • SSD Raid 10 24 GB
 • RAM 1 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Backup Hàng tuần
VPS#2

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

 • CPU 1 core
 • SSD Raid 10 34 GB
 • RAM 2 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Backup Hàng tuần
VPS#3

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

 • CPU 2 core
 • SSD Raid 10 44 GB
 • RAM 3 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Backup Hàng tuần
VPS#4

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

 • CPU 2 core
 • SSD Raid 10 50 GB
 • RAM 4 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Backup Hàng tuần
VPS#5

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

 • CPU 4 core
 • SSD Raid 10 101 GB
 • RAM 8 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Backup Hàng tuần
VPS#6

Linux/Windows
Miễn phí Directadmin

 • CPU 8 core
 • SSD Raid 10 205 GB
 • RAM 16 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Backup Hàng tuần